Infoartnet - Web Média Marketing

ÁSZF

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

1.1 A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) az infoartnet.hu-t (a továbbiakban: „honlap”), vendég, látogató és használó felhasználókra (a továbbiakban együttesen: „Felhasználók”) vonatkozó szabályokat, továbbá az Infoartnet Korlátolt Felelősségű Társasággal (iroda: 9025 Győr, Somos u. 1. (első emelet), székhely: 9025 Győr, Somos u. 1. (első emelet), cégjegyzékszám: 08-09-015715, cégbíróság: Győri Törvényszék Cégbírósága, adószám: 14147096-2-08, e-mail: info@irodakomplex.hu (továbbiakban: „Infoartnet Kft.”) a távollévő szerződő felek által kötött szerződések szabályai szerint közötti adásvételi szerződés (a továbbiakban: „Szerződés”) és minden más szerződés alapján szerződéses jogviszonyban lévő ügyfelekre, vevőkre, viszonteladókra, üzleti partnerekre (a továbbiakban: „Ügyfelek”) vonatkozó szabályokat tartalmazza. A honlapra vonatkozó rendelkezéseket alkalmazni kell a honlap összes aloldalára.

1.2 A honlap üzemeltetője az Infoartnet Kft., Magyarországon törvényesen bejegyzett gazdasági társaság, amely web, média és marketing területekkel foglalkozik.

1.3 A jelen ÁSZF a hatálybalépés napján lép hatályba. A Hatálybalépés napja a jelen ÁSZF-nek a honlapon történő közzétételének napja. Az ÁSZF rendelkezései a Hatálybalépés napjától valamennyi Felhasználóra és Ügyfélre vonatkoznak. A Felhasználó a Felhasználással, az Ügyfél a vonatkozó Szerződés megkötésével elismeri, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezéseit ismeri, az ÁSZF-et elolvasta, az ÁSZF rendelkezéseit megértette, tudomásul vette és kifejezetten elfogadta. Az Ügyfél a vonatkozó Szerződés megkötésével tudomásul veszi, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF a szerződés(ek) szerves részét, elválaszthatatlan mellékletét képezi. A mindenkor hatályos ÁSZF időbeli hatálya kiterjed a Felhasználás időpontjára, időtartamára és az azt követő időszakra időbeli korlátozás nélkül, továbbá a Szerződés megkötésével létesülő szerződéses jogviszony időtartamára és az adott Szerződés megszűnését követő időszakra időbeli korlátozás nélkül.

1.4 Az Infoartnet Kft. fenntartja magának a jogot, hogy az ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítsa, amelynek tényét a Felhasználó, illetve az Ügyfél kifejezetten elfogadja. Az Infoartnet Kft. biztosítja, hogy a hatályos ÁSZF a honlapon folyamatosan elérhető legyen. Az ÁSZF mindenkor tartalmazza a hatálybalépés napját. Valamennyi felhasználásra és szerződéses jogviszonyra a felhasználás, illetve a szerződés megkötésének napján hatályos ÁSZF rendelkezései az irányadóak.

2. A FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

2.1 A felhasználók a felhasználással, az ügyfelek a vonatkozó szerződés megkötésével tudomásul veszik, hogy a honlap az Infoartnet Kft. által üzemeltetett és karbantartott, az Infoartnet Kft. által meghatározott tartalommal rendelkező honlap. Az Infoartnet Kft. nem vállal felelősséget azért, hogy a honlap mindenkor hozzáférhető és teljes tartalma valamennyi Felhasználó számára elérhető. Az Infoartnet Kft. különösen nem vállal felelősséget az olyan hibákért, melyek az adatátviteli rendszerek, a számítógépes online rendszerek, szerverek vagy szerverszolgáltatók, számítógépek, szoftverek, e-mail vagy az internet terheltségéből, meghibásodásából vagy bármilyen más okból történő hibás működéséből adódnak.

2.2 A Felhasználók a Felhasználással, az Ügyfelek a vonatkozó Szerződés megkötésével tudomásul veszik, hogy az Infoartnet Kft.-t megilleti a jog, hogy a honlapot és annak tartalmát az Infoartnet Kft. arculatába, profiljába illő, a témájában, tartalmában, minőségében az Infoartnet Kft. üzletfilozófiájával, szolgáltatásaival, termékeivel, azok arculatával összeillő módon alakítsa ki. Az Infoartnet Kft. jogosult kialakítani a honlap arculatát.

2.3 A Felhasználók a Felhasználással, az Ügyfelek a vonatkozó Szerződés megkötésével tudomásul veszik, hogy a honlapon megjelenő cikkek, szövegek, képleírások, képek, fényképek, egyéb tartalmi és formai elemek az Infoartnet Kft. tulajdonában álló, szerzői jog által védett elemek vagy olyan elemek, melyek használatára és felhasználására az Infoartnet Kft. jogosult.

2.4 A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a tartalmi és formai elemeket csak az Infoartnet Kft. előzetes kifejezett írásos engedélye esetén, az engedélyben meghatározott módon, a szerzői jogok jogosultja nevének és a honlap címének pontos feltüntetésével jogosult felhasználni, feldolgozni, így különösen tudomásul veszi és elfogadja, hogy a honlapon elhelyezett képeket, jeleket, képi, formai elemeket tilos részben vagy egészben másolni, áthelyezni, elektronikusan tárolni, a honlap működését zavarni, a honlap tartalmát módosítani vagy arra kísérletet tenni (a továbbiakban „Jogsértés”). A Felhasználó és az Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a forrás nélküli felhasználás is jogellenes felhasználásnak, egyben Jogsértésnek minősül. A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy Jogsértés esetén büntetést köteles fizetni. A Felhasználó, valamint az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a Büntetés összegét az Infoartnet Kft. írásos (e-mail) felszólításának átvételét követő 7, azaz hét naptári napon belül banki átutalással teljesíti az Infoartnet Kft. MKB Banknál vezetett 10300002-10381415-49020015 számú bankszámlájára. A Felhasználó, valamint az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a Jogsértést az erről való értesítést követő 1, azaz egy napon belül megszünteti, így a honlapról átvett eleme(ke)t, így különösen szöveget vagy képet, az adott online vagy egyéb felületről a fenti határidőn belül eltávolítja, megsemmisíti, továbbá tartózkodik az újabb Jogsértéstől. A Büntetés mértéke az Infoartnet Kft. által meghatározott összeg. A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a jelen bekezdésben foglalt Büntetések a Jogsértés súlyával összegszerűségükben is arányban állnak. A Felhasználó, valamint az Ügyfél tudomásul veszi továbbá, hogy a Büntetés a jelen pontban foglalt határidőben történő megfizetésének elmulasztása polgári és adott esetben büntetőjogi következményekkel járhat, így különösen tudomásul veszi, hogy az Infoartnet Kft. a fizetési határidő eredménytelen letelte esetén haladéktalanul fizetési meghagyást indíthat a jogsértővel szemben. A jogérvényesítés jogának nem gyakorlása nem jelenti azt, hogy az Infoartnet Kft. a jogérvényesítésről vagy e jogának gyakorlásáról lemondott (jogfenntartás).

2.5 A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Infoartnet Kft. kizárólagos tulajdonosa a
https://www.facebook.com/Infoartnet
https://www.twitter.com/infoartnet
https://plus.google.com/+InfoartnetHu oldalnak.
A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Facebook, Twitter és Google+ oldalon szereplő albumokba feltöltött képek, továbbá minden egyéb, a Facebook, Twitter, Google+ oldalra az Infoartnet Kft. által feltöltött bármely kép (a továbbiakban együttesen: „Facebook, Twitter, Google+ képek”) az Infoartnet Kft. kizárólagos tulajdonában állnak, vagy jogosultak használni. A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Facebook, Twitter, Google+ oldalra és a Facebook, Twitter, Google+ képekre a jelen 2. fejezetben meghatározott szabályok értelemszerűen irányadóak.

2.6 A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Felhasználó vagy az Ügyfél által a honlapon és a Facebook oldalon közzétett bármely szöveges vagy képi üzenetet az Infoartnet Kft. jogosult felülvizsgálni és a sértő üzenetet eltávolítani. Sértő üzenetek különösen, de nem kizárólagosan az alábbiak: az Infoartnet Kft. versenytársainak népszerűsítésére irányuló üzenetek; az Infoartnet Kft. jó hírnevének csorbítására irányuló üzenetek; mások etnikai, nemzeti, vallási, nemi, szexuális hovatartozás miatti, és egyéb társadalmi csoporthoz tartozás miatti okból történő kirekesztésére irányuló üzenetek; trágár, sértő, lealacsonyító üzenetek; szexuális tartalmú üzenetek; az Infoartnet Kft. vagy mások személyiségi jogait egyéb módon sértő üzenetek.

2.7 A Felhasználó és az Ügyfél jogosult a honlapon a honlap erre megfelelő részén az erre kialakított funkció használatával az Infoartnet Kft. szolgáltatását értékelni (a továbbiakban: „Értékelés”). Értékelés a Facebook, Twitter, Google+ oldalon nem tehető közzé. Az Értékelések lehetnek pozitív vagy negatív jellegűek. Az Infoartnet Kft. nem jogosult az Értékeléseket moderálni, kivéve, ha azok a jelen ÁSZF 2.6 pontjában foglalt Sértő üzenetnek minősülnek. Nem minősül Értékelésnek, és az Infoartnet Kft. jogosult a honlapon és a Facebook, Twitter, Instagram oldalon az Infoartnet Kft. szolgáltatásával kapcsolatos azon panaszokat törölni, amelyek rendezésére a jelen ÁSZF 7. fejezetében foglaltakat kell alkalmazni.

2.8 A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a honlapot kizárólag saját kockázatára használhatja. az Infoartnet Kft. nem vállal semmilyen felelősséget a honlap használata során a Felhasználót és az Ügyfelet ért esetleges károkért. az Infoartnet Kft. nem felelős a Felhasználók és az Ügyfelek által a honlap használata során egymásnak okozott károkért. Az Infoartnet Kft. nem tartozik felelősséggel a Felhasználók és az Ügyfelek által tanúsított magatartásáért. A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi, hogy ha a Felhasználás vagy a Szerződés megkötése során jogellenes cselekményt folytat a honlapon vagy ennek gyanúját kelti, az Infoartnet Kft. jogosult, egyben köteles együttműködni az eljáró hatóságokkal az esetleges jogsértések felderítése végett.

2.9 A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az Infoartnet Kft. a honlapon kívüli más, nem az Infoartnet Kft. által üzemeltetett holnapokra (a továbbiakban: „külső weboldal”) mutató linkeket helyezhet el. Az Infoartnet Kft. nem vállal felelősséget a külső weboldalakon elhelyezett tartalmakért, a külső weboldalt működtető harmadik személyek cselekményeiért és a külső weboldal által a Felhasználót és az Ügyfelet ért károkért.

2.10 Az Infoartnet Kft. a honlap üzemeltetése során a hatályos magyar jogszabályok figyelembevételével jár el. Ha a honlap Felhasználása a Felhasználó vagy az Ügyfél saját állama szerinti jogszabályokba ütközik, a Felhasználót vagy az Ügyfelet ebből ért kárért az Infoartnet Kft. nem tartozik felelősséggel.

3. A SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

3.1 Az Infoartnet Kft. úgy nyilatkozik, hogy az AWE Pyramid CMS tulajdonosaként és fejlesztőjeként jogosult a Terméket és Szolgáltatást a Vevőnek szerződéses jogviszony keretében értékesíteni. A Termékek és Szolgáltatások honlapon szereplő tulajdonságai csupán tájékoztató jellegűek, a konkrét specifikációt az Árajánlat és Szerződés tartalmazza.

3.2 A szerződéskötés nyelve a magyar. A Felek megállapodnak, hogy egymással elsődlegesen írásban kommunikálnak. A Felek kizárólag e-mailes úton történő kommunikációt tekintik írásbelinek. Az Infoartnet Kft. tájékoztatja a Vevőt, hogy kizárólag az support@infoartnet.hu e-mail-címre küldött elektronikus leveleket tekinti e-mailes kommunikációnak. A Felek megállapodnak, hogy jognyilatkozataikat kizárólag írásban, valamint a honlapon biztosított egyéb elektronikus úton jogosultak megtenni, a szóban, telefonos úton megtett nyilatkozatok nem minősülnek jognyilatkozatnak.

3.3 A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy Szerződést – természetes személy Vevő esetén – a legalább a 18. életévét betöltött Vevő köthet. A Vevő tudomásul veszi, hogy ha az Infoartnet Kft. észleli, hogy Szerződést arra nem jogosult személy kíván kötni vagy kötött, a Szerződés megkötését az Infoartnet Kft. bármikor megtagadhatja. A Vevő a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten és visszavonhatatlanul úgy nyilatkozik, hogy a jelen pontban foglalt rendelkezések alapján jogosult a Szerződést megkötni. A Vevő tudomásul veszi, hogy a jelen pontban foglaltak megsértése esetében a Szerződés érvénytelenségének a bizonyítása őt terheli. Érvénytelen szerződés esetében az Infoartnet Kft. jogosult az érvénytelen szerződéskötésből eredő járulékos igényeit (így különösen a felmerült költségeket és károkat) a Vevővel szemben érvényesíteni.

4. A SZERZŐDÉSEK MEGKÖTÉSÉNEK MENETEI ÉS A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE

4.1 A Felek kizárólag személyesen kötik meg a Szerződést. A Vevő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy szerződéskötésre fő szabály szerint csak személyesen van lehetősége. A Vevő tudomásul veszi, hogy az előbb említetteken kívüli egyéb módon szerződéskötésre nincs lehetőség. Az Infoartnet Kft. a jelen fejezetben foglaltak szerint a Vevő által megadott adatokat a mindenkor hatályos törvényeknek és engedélyeknek megfelelően kezeli.

5. Elállási jog

5.1 Ha a Vevő a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személynek minősül (a továbbiakban: „Fogyasztó”), jogosult a Szerződéstől a jelen pontban foglaltak szerint elállni. A jelen pontban foglaltak alapján nem minősül Fogyasztónak, így nem jogosult a Szerződéstől a jelen fejezet szerint elállni különösen, de nem kizárólagosan a gazdasági társaság, egyesület, alapítvány.

5.2 A Fogyasztó nem jogosult elállni a Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésében felsorolt Termékekre kötött Szerződéstől a lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak (így különösen az egyedi igények alapján összeállított számítógép konfigurációk és szoftverek esetében).

6. A SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ VEGYES RENDELKEZÉSEK

6.1 A Felek megállapodnak, hogy ha a Vevő a Szerződésben foglalt adataiban bárminemű változás következik be a Szerződés megkötése és a Termék átvétele között, azt a Vevő haladéktalanul köteles jelezni az Infoartnet Kft. felé e-mailben, illetve köteles a weboldalon a vevő részére biztosított menüpontban az adatokat kijavítani. A Vevő elfogadja és tudomásul veszi, hogy az Infoartnet Kft. nem vállal felelősséget az adatváltozás bejelentésének elmulasztásából eredő semmilyen kárért.

6.2 A jelen ÁSZF-ben szabályozott jogviszony(ok) vonatkozásában nem áll rendelkezésre magatartási kódex, az Infoartnet Kft. ilyen kódex szabályozásának nem veti alá magát.

7. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

7.1 A jelen ÁSZF-re és értelmezésére a magyar jog és a magyar nyelv értelmezési szabályai az irányadóak.

7.2 Az ÁSZF bármely rendelkezésének esetleges érvénytelensége az ÁSZF többi részének érvényességét nem érinti.

7.3 A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és más hatályos jogszabályok az irányadóak.

7.4 Olyan fogyasztói jogviták esetén, ahol a Felek nem találnak megoldást, a Fogyasztó a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Az Infoartnet Kft. székhelye szerinti illetékes békéltető testület: Budapesti Békéltető Testület; 1016 Budapest, Krisztina körút 99. az Infoartnet Kft. kötelezően nem veti alá magát valamely Békéltető Testület ajánlásának. A Fogyasztó jogosult a felmerült jogvitája esetében online vitarendezési fórumhoz fordulni (http://ec.europa.eu/odr).

7.5 Bármilyen, a jelen ÁSZF rendelkezéseivel kapcsolatban felmerülő jogvita esetén a Győri Kerületi Bíróság rendelkezik kizárólagos illetékességgel.

 

Kelt: Győr, 2018. május 24.

A jelen ÁSZF hatálybalépésnek napja: 2018. május 24. napja.

 

 

^
Facebook
Instagram
Twitter