Infoartnet - Web Média Marketing

Játékszabályzat a Nyerj egy fesztiváljegyet! játékhoz

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik az Infoartnet Kft. (Iroda: 9025 Győr, Somos u. 1. (első emelet), székhely: 9025 Győr, Somos u. 1. (első emelet)) által üzemeltetett https://business.facebook.com/Infoartnet/ weboldalon és hírlevelében megjelenő valamennyi Nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék) az adott Játéknál feltüntetett egyedi feltételekkel.

A Játékok szervezője és lebonyolítója az Infoartnet Kft. (a továbbiakban: Szervező).

A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

1. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden Internet-felhasználó természetes személy, 18. életévét betöltött magyarországi bejelentett lakcímmel rendelkező magyar állampolgár, aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Játékos). Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.)

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

  • a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.);
  • egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek (pl. a nyeremény felajánlója, stb.) tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Játék időtartama alatt, vagy a sorsolást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a Szervező nem értesíti a Játékost.

A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

2. A Játék leírása

A Játék leírása a https://business.facebook.com/Infoartnet/ weboldalon lévő hírfolyam posztban és a hírlevélre feliratkozottaknak küldött hírlevélből érhető el. A Játékban 1 db V. Magyar Marketing Fesztiválra szóló belépőjegyet sorsolunk ki.

3. A Játék időtartama

Játék időtartama: 1 nap (2018.01.18. 12.00 - 2018.01.19. 12.00)

4. Jelentkezés a Játékra

A Játékosok közül a nyereménysorsoláson kizárólag azok vehetnek részt, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik.

A Játékban azok vehetnek részt, akik a Játék időtartama alatt:

  • A https://business.facebook.com/Infoartnet/ oldalon megjelent poszt alá jelzik jelentkezési szándékukat a "Szeretnék én is jönni a Marketing Fesztiválra!" mondattal, vagy
  • A hírlevélre válaszként küldött e-mailben (info@infoatnet.hu) jelzik jelentkezési szándékukat a "Szeretnék én is jönni a Marketing Fesztiválra!" mondattal, valamint a megadott e-mail címmel a nyereményjáték lezártáig nem iratkoznak le a hírlevélről.

Egy játékos csak egyszer jelentkezhet a nyereményjátékra, a többszörös jelentkezést is 1 jelentkezésnek számítja a Szervező.

A jelentkezés feltétele, hogy a Játékos hozzájáruljon nevének videófelvételen történő elhangzásához, valamint amennyiben nem iratkozott még fel Hírlevelünkre, akkor hozzájárulását adja, hogy az Infoartnet Kft. hírlevelet küldjön számára e-mail elérhetőségére. A Játékos adatait harmadik félnek nem szolgáltatjuk ki.

5. Nyeremény és sorsolás

A Játék nyereményei: 1 db belépőjegy az V. Magyar Marketing Fesztiválra (http://marketingfesztival.hu)

A nyertes kisorsolására 2018. január 19. 15 órakor kerül sor a Szervező irodájában (9025 Győr, Somos u. 1. (első emelet)), amelyről videófelvétel is készül.

Nyertes a sorsolás eredményeképpen, a jelen Szabályzatban foglaltak alapján nyereményre jogosult Játékos. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.)

A sorsolás alkalmával pótnyertes sorsolására nem kerül sor. Amennyiben a nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyereményét a megadott határidőn belül vagy előre egyeztetett időpontban nem veszi át, a nyeremény a Szervező, illetve a nyeremény felajánlója tulajdonában marad.

A nyereménysorsoláson történő részvételre nem jogosult az a Játékos, aki a jelen Szabályzatban meghatározott bármely adatkezelési hozzájárulást a sorsolás előtt visszavonja.

6. Nyertesek értesítése

A nyertest a Játékra történő jelentkezési módtól függően értesítjük ki. Amennyiben a Facebook poszt alatt jelentkezett a nyertes, akkor privát üzenetben, ha hírlevél válaszként jelentkezett a nyertes, akkor azon az e-mail címen értesítjük ki nyereményéről.

A nyertesnek az értesítés kiküldését követően 2018. január 22. éjfélig jelentkeznie kell nyereményéért. Amennyiben ez nem történik meg, a nyereményt a későbbiekben már nem tartjuk fenn részére.

A sorsolásről készült videófelvétel a nyereményjátékra jelentkezők számára elérhető, kérésre on-line megtekintési elérési linket küldünk.

7. Adatkezelés

A Játékosok a Játékban való részvétellel automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy megadott e-mail cím adataik és vagy Facebook azonosítójuk az infoartnet.hu mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat az infoartnet.hu minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a nyeremény kisorsolása, a nyertes azonosítása, értesítése és a reklamációk kezelése, a többszörös regisztrációk kiszűrése céljából, legfeljebb a sorsolást követő 6 hónapig, és a nyertes Játékos nevét, lakcímét a nyeremények kézbesítése, az ezzel kapcsolatos ügyintézés és számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében kezelje. A személyes adatok felvétele az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul. A Játékosok tudomásul veszik, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény kötelezővé teheti személyes adatok megőrzését.

Minden Játékos, aki részt vesz a játékban hozzájárult ahhoz, hogy az Infoartnet Kft. reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing céllal megkeresse adatai (email cím), azonban adatai jövőbeli felhasználáshoz mégsem kíván hozzájárulni, megkeresés-típusonként (pl. Infoartnet Kft. Hírlevél) külön-külön az elektronikus levél alján található link útján, vagy a info@infoartnet.hu email címen vonhatja vissza  hozzájárulását, amely nem érinti a nyertesek kötelező adatkezelését. (A Játékból történő kizárás nem eredményei az üzletszerzési illetve marketing célú hozzájárulások automatikus visszavonását.) Az adatkezelő által használt adatok vonatkozásában a Játékost megilleti az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info törvény) 14-19. §-aiban meghatározott valamennyi jogosultság, esetleges jogérvényesítési igényét pedig bíróság előtt gyakorolhatja, valamint fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is.

Az Infoartnet Kft. a személyes adatokat az Info törvény rendelkezései szerint bizalmasan kezeli, a Játékosoktól kapott felhatalmazások és jogszabályok keretei között. Az Infoartnet Kft. adatkezelési gyakorlatára a jelen Nyereményjáték szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a https://www.infoartnet.hu/adatvedelem megfelelően irányadó.

8. Felelősség kizárás

A Szervező kizárja a nyeremény minőségi hibáiért a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával kapcsolatos igényeit a nyeremény felajánlónál a nyereményekhez kapcsolódó szavatosság keretében érvényesítheti.

A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékban történő részvétel során (vagy azt követően) a Szervezőnek általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli.

A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Szervezővel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

A Szervező a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. Szervező nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Szervező nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

A Facebook promócióban a játék szervezője teljes körűen mentesíti a Facebookot minden játékra jelentkező és abban részt vevő részéről jövő, a játékkal kapcsolatos igénnyel szemben, és elismeri, hogy a Facebook a promóciót nem támogatja, nem hagyja jóvá és a promóció nem kapcsolódik a Facebookhoz.

9. Egyéb

A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.

Amennyiben a játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címről az info@infoartnet.hu e-mail címre!

Infoartnet Kft.

^
Facebook
Instagram
Twitter